Aktivity MSA

Připomeňme stručně některé z akcí, které MSA realisovala: V roce 1994 spolupořádala mezinárodní konferenci na téma „Morava a Brno na sklonku třicetileté války“, z níž vzešel sborník, a konferenci „Býčí skála u Brna“. V obou konferencích, na nichž se významně podíleli historik PhDr. Pavel Balcárek a archeolog prof. Podborský, oba členové MSA, byly presentovány nové historické a archeologické poznatky. V roce 1995 MSA zachránila existenci významného technického exponátu – parní lokomotivy 475.101 z roku 1947. Na základě návrhu MSA byl tento exponát z Depa kolejových vozidel Českých drah v Brně prohlášen ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Podle projektu, zpracovaného MSA, byl úspěšně zrestaurován za finanční podpory ministerstva kultury. MSA zpracovala též historii tohoto exponátu a vydala o něm vlastním nákladem brožuru.

V roce 1996 byly z iniciativy MSA zrenovovány další tři historické parní lokomotivy. V letech 1996–1999 uspořádala MSA cyklus přednášek s mezinárodní účastí „Výchova občanů k demokracii“, který byl doprovázen vydáním dvou sborníků z konferencí na toto téma. Přednášky se konaly v Brně, Praze, Olomouci, Plzni, Uherském Brodě, Znojmě a Kroměříži.

V roce 1998 vydalo toto občanské sdružení v nakladatelství Konvoj v Brně velmi žádanou publikaci doc. Ing. Arch. Zdeňka Malíka, CSc., „Poznatky o územněsprávním členění státních teritorií s doporučením pro Českou republiku“. V tomtéž roce získala MSA na základě iniciativy RNDr. L. Ďurďové grant na tříměsíční cyklus přednášek o ekologii. Vystoupilo v něm 20 předních odborníků na problematiku životního prostředí. Cyklus pokračoval i v dalších letech. Od roku 1999 koná MSA i cykly přednášek z historie hudby s hudebními ukázkami. Vyšly z nich v nakladatelství Konvoj mimo jiné sborníky „Kapitoly z historie novodobé hudby na Moravě“. Mezi jinými významnými příspěvky odborníků zde byly publikovány i referáty muzikologů a hudebních skladatelů prof. Pavla Blatného a prof. Miloše Štědroně, a dramaturga Státní filharmonie Brno a muzikologa PhDr. Jiřího Beneše, kteří jsou všichni členy MSA.

V roce 2000 uspořádala MSA mezinárodní konferenci s názvem „Ochrana před povodněmi ve velkých městských aglomeracích typu Brna, Olomouce a Vídně“, k níž byl vydán obsáhlý sborník. MSA se též podílela např. na sbornících na témata „Idea Československa a střední Evropy“ (Brno 1994), „Českoslovenství, středoevropanství, evropanství“ (Brno 1998), „Bilance a výhledy střední Evropy na prahu 21. století“ (Brno 2000), „Česká a slovenská otázka v soudobém světě“ (Brno 2004), vydaných ke konferencím, na nichž byly připomínány společné tradice, spojující současnou ČR s bratrskými Slováky, a spolupráce ČR s Evropou, redigovaných prof. B. Blížkovským, CSc.

V roce 2003 proběhla konference na téma „Samospráva, územní členění a zemská hranice mezi Moravou a Čechami“, kde bylo předneseno 16 referátů, vydaných ve sborníku. V tomtéž roce získala MSA od Magistrátu města Brna finanční prostředky na výzkum problematiky menšin v městě Brně. Tento výzkum byl zakončen v roce 2004 vydáním sborníčku „Národnostní menšiny v Brně“.

V roce 2004 se poprvé konala konference „Den Moravy“ (Osobnosti vědy, umění a dalších činností na Moravě), kterou pořádá MSA ve spolupráci s Moravskoslezskou křesťanskou akademií z iniciativy prof. MUDr. Bohumíra Langa, CSc. Tato konference upozorňuje na významné výsledky vědeckovýzkumných, uměleckých i dalších odborných činností, které vznikly na Moravě a výrazným způsobem se dostaly do evropského nebo i světového povědomí. V letech 2005 a 2006 byly uspořádány celostátní konference o architektuře, organisované Dr. Ing. Arch. S. Schwarzeneggerovou, CSc., a Ing. P. Maršálem, navazující převážně na odkaz brněnských avantgardních architektů. V roce 2006 se konala i celostátní konference o zdokonalování veřejné správy za účasti významných odborníků z Ministerstva vnitra ČR, vysokých škol a dalších institucí.

Kromě těchto i dalších významných konferencí, jejichž sborníky měly pozitivní ohlas v odborné literatuře, a obsahovaly nové vědecké výsledky členů MSA i jiných významných odborníků, uspořádala MSA řadu besed o aktuálních tématech různých vědních a kulturních oborů, a pomáhala koordinovat vědeckou i pedagogickou činnost na vysokých školách a odborných pracovištích Moravy a Slezska.

Značné pozornosti veřejnosti se těšila např. beseda s třemi čestnými členy MSA: s herečkou a spisovatelkou Ivankou Devátou o současné situaci v naší kultuře, a další besedy s členy Učené společnosti České republiky RNDr. Jiřím Grygarem, CSc., jejím předsedou, a prof. RNDr. Alexandrem Ženíškem, Dr.Sc., o rozvíjení matematiky, fysiky a astronomie, které bude předmětem další spolupráce mezi oběma našimi občanskými sdruženími.

Koordinace vědecké a pedagogické činnosti se projevila např. v úspěšné spolupráci při společné tvorbě zkušebních komisí na VUT Brno, VŠB-TU Ostrava a Universitě Tomáše Bati ve Zlíně. Vzájemné hostování pedagogů těchto vysokých škol v těchto komisích přispívá dodnes ke spolupráci v rozvíjení výuky a vědeckého výzkumu na Moravě a ve Slezsku.

V roce 2007 byl zkompletován sborník o vědě a kultuře na Moravě pod heslem Den Moravy, pod vedením prof. Langa a Ing. L. Pavlovského, CSc., a sborník Zdokonalování veřejné správy a samosprávy České republiky pod vedením prof. Blížkovského. Oba sborníky se opíraly o konference, které Akademie úspěšně pořádala. Záštitu nad konferencemi převzaly i takové osobnosti jako tehdejší předsedkyně AV ČR prof. Illnerová, nebo hejtman Jihomoravského kraje Ing. Juránek. Na doporučení Asociace krajů ČR si koupilo mj. 7 krajů po třiceti kusech sborníku. Dále to byl historický sborník našeho člena prof. Kšici Žena v pravěkém umění. Dr. Ďurďová pokračovala v dokončování sborniku Velká Morava a Brno, který byl odevzdán kulturnímu odboru Magistrátu města Brna v roce 2008. Náš člen pan Jaroslav Nesiba ve spolupráci s doc. Řehákem a doc. Smejkalem dosáhl řady úspěšných výsledků v identifikaci historických hranic Moravy a koncipoval návrh moravské vlajky, který se mu v současné době autorisuje. Dr. Beneš spolu s předsedou MSA pokračovali v realisaci cyklu hudebních přednášek Reminiscence o historii hudby a jejích žánrů na Moravě a ve Slezsku. Přednášky se konaly ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno – hudebním redaktorem Maxem Wittmannem. Dr. Schwarzeneggerová spolu s Ing. Maršálem zorganisovali cyklus přednášek o architektuře. Předseda MSA uspořádal semináře se starosty obcí na trati Brno – Vyškov, na nichž byly specifikovány nedostatky integrovaného dopravního systému zavedeného na této trati. Závěry byly tlumočeny oboru dopravy Jihomoravského kraje.

V roce 2008 uspořádala MSA tři odborné semináře Hudební reminiscence s historickými hudebními nahrávkami, ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno – hudebním redaktorem Janem Hlaváčem. Přednášeli Dr. Jiří Beneš a předseda MSA.

Členové MSA Jaroslav Nesiba a doc. Jan Smejkal, CSc., zorganisovali ve spolupráci s Ing. Josefem Peclem, CSc., renovaci hraničních kamenů, vyjadřujících historickou hranici mezi Čechami a Moravou v oblasti Svitavska, včetně jejich zabetonování, aby se již nemohly opakovat jejich krádeže.

Byl proveden korigovaný dotisk 350 kusů sborníku Zdokonalování veřejné správy a samosprávy ČR a distribuován těm obcím a krajům, které si jej objednaly. Z předchozího prvního vydání bylo všech 500 kusů rozprodáno odborníkům, institucím, a dalším zájemcům.

Na rok 2009 je podána žádost na odbor kultury Magistrátu města Brna o podporu dalšího pokračování projektu seminářů Hudební reminiscence ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno.

Perspektivně se připravují mimo jiné např. tyto akce:

Bude pokračovat připomínkování nově vydávaných map a knih zeměpisného obsahu, v nichž se v poslední době vyskytuje hodně chyb. Připomínky budou i nadále zasílány autorům a nakladatelům. Bude pokračovat spolupráce na budování exposice historie kolejových vozidel v Depu kolejových vozidel Českých drah v Brně a bude zpracována koncepce udělování Ceny za zásluhy o zachování tradičních hodnot v technice. Můžeme uspořádat seminář: Aktuální otázky financování vyšších územně správních celků. Hodláme zorganisovat druhý seminář MSA o územním rozvoji moravských krajů ve spolupráci se sdruženími pro rozvoj těchto krajů a dopravními odbory krajských úřadů těchto krajů. Pokračovat v konferencích o vědě, technice a kultuře na Moravě „Den Moravy“. Rozvíjet spolupráci mezi MSA a pracovišti jednotlivých členů MSA ve vědeckých úkolech a výzkumných záměrech. Zintensivnit spolupráci s médii. MSA je občanské sdružení a současně i vědecká společnost. Má tedy stejné postavení jako např. Učená společnost České republiky se sídlem v Praze, založená ve stejném roce 1994 jako naše Akademie z iniciativy Václava Havla, jejímž předsedou je Dr. Jiří Grygar, který je současně čestným členem naší Moravskoslezské akademie. Obě tato občanská sdružení navzájem spolupracují v duchu demokratické plurality občanské společnosti. Václav Havel v době, kdy byl presidentem, nás prostřednictvím své kanceláře ujistil o své podpoře snah MSA.

Některé myšlenky zaměření Moravskoslezské akademie uveřejnil ve stručné formě Americký biografický institut ve své knize Velcí duchové 21. století (Great Minds of the 21st Century, Editor C. Mitchell) ve vydání z roku 2005 i 2007. Např.: „Posilování jednoty každého státu může být úspěšné a smysluplné pouze tehdy, když současně též posilujeme identitu a integritu tisíciletých územních celků, z nichž je teritorium tohoto státu složeno, podporováním vzájemné spolupráce občanů těchto celků ve všech oblastech lidských činností.“ Z toho plyne, že při posilování identity a integrity Moravy nebo Moravskoslezské země vycházíme z územního, tedy zemského principu, nikoliv z principu nacionálního. To vyplývá i z našich stanov. Vycházíme z myšlenky, že podpora územní integrace historických územních celků posiluje i integritu České (nebo Československé) republiky, i její postavení v rámci Evropské unie. Neposuzujeme tedy tyto věci z hlediska lokálně provincionálního, ale ze širších evropských hledisek. Identitu tisíciletých historických územních celků podporujeme proto, že je součástí obecných tradičních hodnot. A v našem případě také z důvodů ekonomických. Z hlediska, které říká, kolik ta veřejná správa Českou republiku stojí.

V téže výše citované knize je uvedena i další naše myšlenka, vyjadřující naše filosofické krédo, na něž předchozí věta navazuje: „Cokoliv činíš, čiň to sub species æternitatis (pod zorným úhlem věčnosti – heslo Masarykovo), a současně s úctou k pozitivním tradičním hodnotám, které byly vytvořeny před tebou.“ Dodejme, že dnešní politika se od toho v některých aspektech dosti odklání.

Reálnost snah MSA lze dokumentovat i na příkladech jejích návrhů celostátního významu, které došly svého naplnění. Za všechny uveďme malý příklad, který nás posunul alespoň o drobný krůček dopředu. Po založení dnešního Jihomoravského kraje v roce 1999 se MSA prostřednictvím svého dnešního předsedy podílela na oponentním jednání schvalování koncepce činnosti tohoto kraje. Jedna z našich připomínek tehdy byla, že by bylo třeba posunout hranice kraje tak, aby do jeho území patřily minimálně i Nedvědice včetně hradu Pernštejn (s odkazem na analysu spádovosti a kulturních vazeb). I přes veškerou tehdejší skepsi a odpor byla nakonec po určité době tato připomínka zcela splněna a hranice byly posunuty.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům za dosavadní práci, za jejich úsilí a snahu přispět dobré věci, a to zvláště těm, kteří pomáhají i ve zbytcích svého volného času naší akademii plnit její úkoly, souběžně se svým náročným zaměstnáním. Přeji jim, aby nepolevovali ve svém entusiasmu a optimismu. Též hodně pevných nervů a vzájemné podpory a spolupráce do budoucnosti, aby jim byla činnost v MSA harmonickým doplňkem jejich života, případně jejich práce v zaměstnání, a aby zde co nejlépe využili svých odborných znalostí ve prospěch lidské společnosti. Přeji hodně úspěchů v další práci.

Jindřich Klapka,
nositel Mezinárodní ceny míru 2007,
čestný generální ředitel Mezinárodního biografického centra v Cambridge
a předseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění,
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství,
Ústav automatisace a informatiky

Aktivity MSA

Akce uskutečněné v roce 2011

Zábavná hudba třicátých a čtyřicátých let 20. století u nás.
Druh události Přednášky s hudebními ukázkami
V rámci cyklu Hudební reminiscence
Datum konání 14. prosince 2011
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře.
Popis události Přednášku pořádá
Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna.

Pokračování cyklu přednášek s hudebními ukázkami včetně historických nahrávek.

Přednášku prosloví

doc. Dr. Jindřich Klapka, CSc., HonDG,
nositel Mezinárodní ceny míru (United Cultural Convention, USA 2007),
předseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění.
Věčný tulák Jan Novák
Druh události Přednáška-beseda
V rámci cyklu Hudební reminiscence
Datum konání 1. prosince 2011
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře.
Popis události Přednášku pořádá
Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna.

Vzácné ukázky z tvorby nejvýznačnějšího moravského skladatele 20. století uvede

PhDr. Jiří Beneš,
dramaturg Filharmonie Brno.
Proč jsi ji složil?
Druh události Kulturní akce
V rámci cyklu Hudební reminiscence
Datum konání 22. března 2011
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře.
Popis události Beseda o zrodu díla Glagolská mše, Janáčkově moravanství a jeho vztahu k Praze. Vypráví PhDr. Jiří Kvapil, úryvky z fejetonu Glagolskaja missa čte Mgr. Pavel Kosorin a reprodukci ukázek z díla moravského mistra zajišťuje MgA. Jan Hlaváč.

Akce uskutečněné v roce 2010

Zábavná hudba třicátých a čtyřicátých let u nás.
Druh události Přednášky s hudebními ukázkami
V rámci cyklu Hudební reminiscence
Datum konání 5. listopadu 2010
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře.
Popis události Přednášku pořádá
Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna.

Připomeneme si zde hudební atmosféru, která dokreslovala období největšího rozkvětu první Československé republiky, a ve které za války hledali lidé oddechnutí, které by je odpoutalo od válečných hrůz. A připomínáme si tehdejší orchestry a skladatele, a skladby, které tehdy bylo slyšet.

Přednášku prosloví

doc. Dr. Jindřich Klapka, CSc.,
předseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění.
Arcibiskup – skladatel.
Druh události Přednášky s hudebními ukázkami
V rámci cyklu Hudební reminiscence
Datum konání 25. listopadu 2010
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře.
Popis události Přednášku pořádá
Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna.

Arcivévoda Rudolf Habsburský, v letech 1819–31 arcibiskup olomoucký, se do dějin hudby zapsal svým přátelstvím s Beethovenem, jehož si zvolil za svého učitele komposice. Inspiroval řadu skladeb, které mu Beethoven věnoval, zejména pak Missu solemnis, jedno z největších hudebních děl devatenáctého století.

Přednášku prosloví

PhDr. Jiří Beneš,
dramaturg Filharmonie Brno.
Varhany na Moravě
Druh události Přednášky s hudebními ukázkami
V rámci cyklu Hudební reminiscence
Datum konání 9. prosince 2010
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře.
Popis události Přednášku pořádá
Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna.

Připomeneme si tyto památné hudební nástroje, vzniklé v moravských kostelích, okolnosti jejich vzniku, a repertoár, který byl na nich hrán.

Přednášku prosloví

Mgr. Jana Slimáčková, PhD,
pedagog Janáčkovy akademie musických umění
Česko-moravská otázka.
Druh události Přednáška
Datum konání 20. prosince 2010
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1 v 1. poschodí v místnosti 225 (zasedací místnost prorektorů). (mapa)
Popis události Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění zve všechny zájemce o historii na přednášku našeho významného historika o smyslu česko-moravských dějin, o tom, jaké poučení z nich vyplývá pro současnou Evropu a současnou generaci. A jaké výzvy z nich vyplývají vůči Evropské unii.

Přednášku prosloví

PhDr. Pavel Balcárek,
Moravský zemský archiv Brno

Akce uskutečněné v roce 2009

Pozvání do snů, aneb Zábavná hudba 30. a 40. let u nás
Druh události Přednášky s hudebními ukázkami
V rámci cyklu Hudební reminiscence
Datum konání 7. prosince (pondělí) 2009
Začátek 18.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře. (mapa)
Popis události Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna
zve všechny příznivce zábavné hudby třicátých a čtyřicátých let 20. století
na přednášku s ukázkami historických hudebních nahrávek

Přednášku prosloví

Doc. Dr. Jindřich Klapka, CSc.,
předseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění.
Autor je nositelem Mezinárodní ceny míru 2007
a Zlaté medaile pro Českou republiku 2007 v oblasti vědy a vzdělávání
Poznámka Vstup volný. Počet míst omezen.
Hudba v barokní Kroměříži
Druh události Přednášky s hudebními ukázkami
V rámci cyklu Hudební reminiscence
Datum konání 25. listopadu (středa) 2009
Začátek 18.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře. (mapa)
Popis události Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna
zve všechny příznivce komorní hudby na přednášku s hudebními ukázkami

Přednášku prosloví

PhDr. Jiří Beneš,
dramaturg Filharmonie Brno.
Autor je nositelem Ceny České hudební společnosti za rok 2002
Poznámka Vstup volný. Počet míst omezen.
Nejnovější objevy v astronomii
Druh události Přednáška
Datum konání 10. června 2009 (středa)
Začátek 16.00 hodin
Místo konání v aule rektorátu VUT v Brně, Antonínská 1. (mapa)
Popis události Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně
pořádá přednášku

RNDr. Jiřího Grygara, CSc.,

doplněnou informacemi o práci a výsledcích činnosti Učené společnosti České republiky.

Autor přednášky RNDr. Jiří Grygar, CSc., je čestný předseda České astronomické společnosti, nositel Ceny UNESCO a Čestné medaile 2009 za zásluhy o Akademii věd České republiky.
Poznámka Vstup volný. Počet míst omezen.

Akce uskutečněné v roce 2008

Brněnské působení dirigenta Václava Neumanna
Druh události Přednášky s hudebními ukázkami
V rámci cyklu Hudební reminiscence 5
Datum konání 8. prosince 2008
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře.
Popis události Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna
zve všechny příznivce orchestrální hudby na přednášku s hudebními ukázkami

Přednášku prosloví

PhDr. Jiří Beneš,
dramaturg Filharmonie Brno.
Autor je nositelem Ceny České hudební společnosti za rok 2002
Poznámka Vstup volný. Počet míst omezen.
O brněnských smyčcových kvartetech
Druh události Přednášky s hudebními ukázkami
V rámci cyklu Hudební reminiscence 5
Datum konání 15. května 2008
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře.
Popis události Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna
zve všechny příznivce komorní hudby na přednášku s hudebními ukázkami

Přednášku prosloví

PhDr. Jiří Beneš,
dramaturg Filharmonie Brno.
Autor je nositelem Ceny České hudební společnosti za rok 2002
Poznámka Vstup volný. Počet míst omezen.
Nashledanou v lepších časech
Druh události Přednášky s hudebními ukázkami
V rámci cyklu Hudební reminiscence 5
Datum konání 29. května 2008
Začátek 17.00 hodin
Místo konání v budově Českého rozhlasu Brno, Beethovenova 4 v zasedací místnosti v mezipatře.
Popis události Moravskoslezská akademie pro vzdělání, vědu a umění
ve spolupráci s Českým rozhlasem Brno
a za finanční podpory statutárního města Brna
zve všechny příznivce zábavné hudby třicátých a čtyřicátých let 20. století
na přednášku s ukázkami historických hudebních nahrávek

Přednášku prosloví

doc. Dr. Jindřich Klapka, CSc.,
předseda Moravskoslezské akademie pro vzdělání, vědu a umění.
Autor je nositelem Mezinárodní ceny míru 2007
a Zlaté medaile pro Českou republiku 2007 v oblasti vědy a vzdělávání
Poznámka Vstup volný. Počet míst omezen.


zde.začni.cz
Poskytovatel internetových služeb